Strona główna » Obszary działalności » Strefa Płatnego Parkowania » Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania jest obszarem wydzielonym uchwałą Rady Miasta, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu. Strefę Płatnego Parkowania (zwaną dalej SPP) ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.

Oznakowanie w SPP wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa prawo o ruchu drogowym. Wjazd do SPP jest oznakowany znakiem D-44 „strefa parkowania”, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. O opuszczeniu obszaru strefy informuje znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Zmiany i opłaty w Strefie Płatnego Parkowania (SPP).

Od 1 maja 2019 r. bieżące utrzymanie i obsługę włocławskiej Strefy Płatnego Parkowania prowadzi „BAZA” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku. Na terenie SPP zorganizowano Biuro Obsługi SPP, do którego można zwracać się we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem i obsługą strefy.


Biuro SPP ma swoją siedzibę przy ul. Ptasiej 2a.

Kontakt

  • telefoniczny: kom 798 669 254.
  • email: spp@spolkabaza.pl

Biuro SPP czynne jest w godzinach od 8.00 do 18.00 w dniach od poniedziałku do piątku.


Włocławską Strefę Płatnego Parkowania obsługuje 90 parkomatów. Parkomaty są urządzeniami produkcji szwedzkiej firmy CALE. Parkomaty rozmieszczono w ten sposób, aby maksymalna droga dojścia od pojazdu do urządzenia oscylowała w granicach 100 m.

Opłaty we włocławskich parkomatach można wnosić monetami o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Minimalną opłatą, jaką można wnieść jest kwota 1 zł, za którą kierujący otrzymuje prawo do półgodzinnego parkowania na parkingach na terenie strefy.

Niewniesienie opłaty za postój poprzez wykupienie biletu w parkomacie lub aktywowanie płatności mobilnej, przekroczenie zadeklarowanego czasu parkowania, parkowanie bez widocznego dla kontrolera i czytelnego identyfikatora, abonamentu lub karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (tzw. „europejki), skutkuje wystawieniem przez kontrolera „zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej”. Zgodnie z postanowieniami regulaminu SPP kontroler umieszcza zawiadomienie za wycieraczką pojazdu. Stawki opłaty dodatkowej oraz terminy płatności zawiera regulamin SPP.

Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem SPP oraz nałożonymi opłatami dodatkowymi rozpatruje Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie w strefie można również (jak dotychczas) wnosić przy pomocy telefonów komórkowych. „BAZA” Spółka z o.o. zawarła umowę na świadczenie tej usługi z firmą moBILET.

Opłaty za parkowanie przy pomocy aplikacji mobilnej

Zmotoryzowani mieszkańcy Włocławka mogą zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania poprzez aplikację mobilną, dostępną dla telefonów wszystkich operatorów GSM w Polsce. Korzystając z usługi moBILET nie będzie trzeba podchodzić do parkomatu, posiadać drobnych, aby zapłacić za parkowanie, ani przewidywać czasu postoju. moBILET jest usługą dostępną dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Korzystając z usługi, użytkownicy mogą zdalnie rozpoczynać i kończyć czas parkowania. Użytkownik decyduje, kiedy rozpocząć i zakończyć rezerwację czasu płatnego parkowania, przy czym opłata pobierana jest za faktyczny czas parkowania. Zmotoryzowani, którzy chcą korzystać z usługi moBILET w pierwszej kolejności powinni dokonać aktywacji usługi oraz oznakować pojazd identyfikatorem informującym o zarejestrowaniu pojazdu w usłudze moBILET. Identyfikator można również wydrukować i umieścić na widocznym miejscu od wewnętrznej strony przedniej szyby pojazdu samochodowego. Musi on być całkowicie widoczny z zewnątrz samochodu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

Informujemy, że podobnie jak w przypadku niewykupienia biletu w parkomacie, nieumieszczenia w widocznym miejscu abonamentu lub karty parkingowej (tzw. „europejki”), tak w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nieaktywowania dla pojazdu oznakowanego identyfikatorem moBILET opłaty za parkowanie w SPP, kontroler zobowiązany jest do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości zgodnej z regulaminem.

Bezpłatne identyfikatory dostępne są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ptasiej 2a, tel. +48 798-669-254, lub (do wydrukowania) na stronie internetowej operatora: http://www.mobilet.pl/winieta.html

Rezerwowanie czasu na parkingu może odbywać się wyłącznie po pełnej aktywacji usługi. Sposób aktywacji dostępny jest na stronie internetowej operatora:

http://www.mobilet.pl/aktywacja.html

Zarejestrowanie w usłudze, pozwala – oprócz dokonywania opłat na terenie włocławskiej strefy – również korzystać z tego sposobu wnoszenia opłat w Strefach Płatnego Parkowania w innych miastach Polski.

Wszelkie regulaminy, informacje, instrukcje oraz opisy usługi moBILET można odnaleźć na stronie internetowej operatora http://www.mobilet.pl/

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania włocławskiej SPP udzielają pracownicy Biura Strefy Płatnego Parkowania we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a we Włocławku, tel. kom. 798 669 254.

BAZA Sp. z o.o.

tel: 54 232 62 76
email: administracja@spolkabaza.pl
NIP: 888 000 14 37