Strona główna » Obszary działalności » Strefa Płatnego Parkowania » Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania jest obszarem wydzielonym uchwałą Rady Miasta, zgodnie z ustawą o drogach publicznych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu. Strefę Płatnego Parkowania (zwaną dalej SPP) ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych.

Strefa Płatnego Parkowania funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Opłaty za parkowanie w SPP nie obowiązują w soboty, niedziele i ustawowe święta.

Oznakowanie w SPP wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa prawo o ruchu drogowym. Wjazd do SPP jest oznakowany znakiem D-44 „strefa parkowania”, który oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu pobierana jest opłata. O opuszczeniu obszaru strefy informuje znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty oraz pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Zmiany i opłaty w Strefie Płatnego Parkowania (SPP).

Od 1 maja 2019 r. bieżące utrzymanie i obsługę włocławskiej Strefy Płatnego Parkowania prowadzi „BAZA” Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku. Na terenie SPP zorganizowano Biuro Obsługi SPP, do którego można zwracać się we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem i obsługą strefy.


Biuro SPP ma swoją siedzibę przy ul. Ptasiej 2a.

Kontakt

  • telefoniczny: kom 798 669 254.
  • email: spp@spolkabaza.pl

Biuro SPP czynne jest w godzinach od 8.00 do 18.00 w dniach od poniedziałku do piątku.


Włocławską Strefę Płatnego Parkowania obsługuje 90 parkomatów. Parkomaty są urządzeniami produkcji szwedzkiej firmy CALE. Parkomaty rozmieszczono w ten sposób, aby maksymalna droga dojścia od pojazdu do urządzenia oscylowała w granicach 100 m.

Opłaty we włocławskich parkomatach można wnosić monetami o nominałach 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Minimalną opłatą, jaką można wnieść jest kwota 1 zł, za którą kierujący otrzymuje prawo do półgodzinnego parkowania na parkingach na terenie strefy.

Niewniesienie opłaty za postój poprzez wykupienie biletu w parkomacie lub aktywowanie płatności mobilnej, przekroczenie zadeklarowanego czasu parkowania, parkowanie bez widocznego dla kontrolera i czytelnego identyfikatora, abonamentu lub karty parkingowej osoby niepełnosprawnej (tzw. „europejki), skutkuje wystawieniem przez kontrolera „zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej”. Zgodnie z postanowieniami regulaminu SPP kontroler umieszcza zawiadomienie za wycieraczką pojazdu. Stawki opłaty dodatkowej oraz terminy płatności zawiera regulamin SPP.

Wszelkie wnioski i reklamacje związane z funkcjonowaniem SPP oraz nałożonymi opłatami dodatkowymi rozpatruje Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

Opłaty za parkowanie w strefie można również (jak dotychczas) wnosić przy pomocy telefonów komórkowych. „BAZA” Spółka z o.o. zawarła umowę na świadczenie tej usługi z firmami moBILET, mPay i SkyCash.

Opłaty za parkowanie przy pomocy aplikacji mobilnej

Zmotoryzowani mieszkańcy Włocławka mogą zapłacić za postój w Strefie Płatnego Parkowania poprzez aplikacje mobilne, dostępne dla telefonów wszystkich operatorów GSM w Polsce. Korzystając z usług moBILET, mPay i SkyCash nie trzeba podchodzić do parkomatu, posiadać drobnych, aby zapłacić za parkowanie, ani przewidywać czasu postoju. Wyżej wymienione aplikacje mobilne są usługą dostępną dla użytkowników indywidualnych oraz firm. Korzystając z aplikacji mobilnej, użytkownicy mogą zdalnie rozpoczynać i kończyć czas parkowania. Użytkownik decyduje, kiedy rozpocząć i zakończyć rezerwację czasu płatnego parkowania, przy czym opłata pobierana jest za faktyczny czas parkowania. Zmotoryzowani, którzy chcą korzystać z aplikacji mobilnych w pierwszej kolejności powinni dokonać aktywacji usługi oraz oznakować pojazd identyfikatorem informującym o zarejestrowaniu pojazdu w aplikacji mobilnej. Identyfikator można również wydrukować i umieścić na widocznym miejscu od wewnętrznej strony przedniej szyby pojazdu samochodowego. Musi on być całkowicie widoczny z zewnątrz samochodu, w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania.

Informujemy, że podobnie jak w przypadku niewykupienia biletu w parkomacie, nieumieszczenia w widocznym miejscu abonamentu lub karty parkingowej (tzw. „europejki”), tak w przypadku stwierdzenia przez kontrolera nieaktywowania dla pojazdu oznakowanego identyfikatorem aplikacji mobilnej opłaty za parkowanie w SPP, kontroler zobowiązany jest do nałożenia opłaty dodatkowej w wysokości zgodnej z regulaminem.

Bezpłatne identyfikatory dostępne są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ptasiej 2a, tel. +48 798-669-254, lub (do wydrukowania) na stronach internetowych operatorów aplikacji mobilnych: moBILET, mPay i SkyCash

Rezerwowanie czasu na parkingu może odbywać się wyłącznie po pełnej aktywacji usługi aplikacji mobilnej. Sposób aktywacji dostępny jest na stronach internetowych operatorów aplikacji mobilnych: moBILET, mPay i SkyCash

Zarejestrowanie w usłudze, pozwala – oprócz dokonywania opłat na terenie włocławskiej strefy – również korzystać z tego sposobu wnoszenia opłat w Strefach Płatnego Parkowania w innych miastach Polski.

Wszelkie regulaminy, informacje, instrukcje oraz opisy usług aplikacji mobilnych można odnaleźć na stronach internetowych operatorów:

https://www.mobilet.pl/

https://www.mpay.pl/parkowanie-telefonem-z-mpay/​

https://www.skycash.com/parkowanie-przez-telefon/

Wybór aplikacji mobilnej jest indywidualną decyzją użytkownika.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania włocławskiej SPP udzielają pracownicy

Biura Strefy Płatnego Parkowania we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a we Włocławku, tel. kom. 798 669 254.

BAZA Sp. z o.o.

tel: 54 232 62 76
email: administracja@spolkabaza.pl
NIP: 888 000 14 37